"మహాకరుణ మహాయజ్ఞం - సర్వమత సమ్మేళనం" బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రీజీ జన్మదిన వేడుకలు "పత్రీజీ సందేశం" "నేను ఈ జన్మలో ‘శ్రీమతి సావిత్రీ దేవి’ మరి ‘శ్రీ రమణారావు’ దంపతుల సంతానంగా హిందువుల ఇంట్లో పుట్టాను. గత జన్మలో నేనొక ముస్లింను. అప్పుడు నా పేరు ‘ఇనాయత్ ఖాన్’. నాలాగే అందరూ...

read more