"పూజలూ మరి భజనలూ ముక్తి మార్గాలు కాజాలవు"   పూజలూ, భజనలూ తాత్కాలిక మానసిక ఆనందాన్ని మాత్రమే కలిగిస్తాయి .. వాటికి మానసిక ఆనందానికి మాత్రమే భజనలను ఉపయోగించుకుంటే ఫరవాలేదు కానీ పూజలూ, భజనలూ "ముక్తిమార్గాలు" ఎన్నటికీ కాజాలవు సనాతన గ్రంథాల కేవల పారాయణల వల్ల లాభం ఏమీ...

read more