"సత్యయుగ కాంతి కార్యకర్తలు"   1947, నవంబర్ 11వ తేదీన నిజామాబాద్ జిల్లా "బోధన్" లో నేను జన్మించాను. "మన జన్మను మనమే ఎంచుకుంటాం" అన్న ఆత్మప్రణాళికలో భాగంగానే నేను.. నా తల్లిదండ్రులనూ మరి నేను పుట్టవలసిన ప్రదేశాన్నీ ఎంచుకుని మరీ భిన్న సంస్కృతుల మేళవింపుతో కూడిన...

read more