"ఎవరి గీతలు వారివే"   "‘గీత’ అంటే .. ‘Code of conduct'". "భగవద్గీత", "వశిష్ఠ గీత", "అష్టావక్ర గీత", "ఏసు గీత", "బుద్ధ గీత" .. ఇలా ఎందరెందరో మాస్టర్లు వారి వారి గీతలను తమ తమ అనుయాయులకు అందించారు. అయితే ప్రాపంచికంలో ఉన్నవారికీ మరి ఆధ్యాత్మికంలో ఉన్నవారికీ కూడా ఎవరి...

read more