“శని దేవుడు”   మనం అంతా దివ్యలోకాల నుంచి భువికి దిగివచ్చిన దేవుళ్ళం! దివ్యలోకాలలో ఉన్నప్పుడు దివ్యలోకవాసులం భువిలో ఉన్నప్పుడు భూలోకవాసులం ఇలా దివి నుంచి భువికి దిగివ చ్చిన దేవుళ్ళందరూ సృష్టికి విషిష్ఠ అల్లుళ్ళు! అందుకే ప్రకృతి మాత అల్లుళ్ళందరికీ...

read more