"పిరమిడ్ .. శాస్త్రీయమైన శక్తిక్షేత్రం"   ధ్యానశక్తినీ .. పిరమిడ్ శక్తినీ .. ప్రపంచానికి పంచుతూన్న పిరమిడ్ స్పిరిచ్యువల్ సొసైటీస్ మూవ్‌మెంట్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రధాన కర్తవ్యం భూగ్రహాన్ని అంతా కూడా పిరమిడ్ శక్తితో నింపడమే! అనేకరకాల కట్టడాలూ, సుందర భవనాలూ, కళ్ళు...

read more