"ధ్యానవిజ్ఞానం మరి ఆధ్యాత్మికతల జాతీయ సదస్సు" పత్రీజీ తమ సందేశాన్ని ఇస్తూ .. "ఈ సృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరూ సంపూర్ణులే మరి ప్రతి ఒక్కరూ దైవాలే! ఇక్కడ అసంపూర్ణమైనది కానీ .. దైవం కానిది కానీ ఎదీ లేదు! ఉన్నదల్లా ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోలేని మన అజ్ఞానమే. ధ్యానం వల్ల మన ఆత్మను...

read more