"పిరమిడ్ ధ్యానం ద్వారా .. ఉన్నత తలాల మాస్టర్లతో అనుసంధానం"   అనేకరకాల కట్టడాలూ సుందర భవనాలూ, కళ్ళు త్రిప్పుకోలేనంత అద్భుత నిర్మాణాలూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోకొల్లలుగా వున్నాయి కానీ .. వాటన్నింటికంటే మించి పిరమిడ్ నిర్మాణాలకు అత్యంత శాస్త్రీయమైన విశిష్టత వుంది. చాలా మంది...

read more