“వైభవంగా కృష్ణా పుష్కర ధ్యాన మహోత్సవాలు” పత్రీజీ సందేశం “ఆగష్టు 12 వ తేదీ” “పన్నెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జీవనదులకు వచ్చే పుష్కరాలు కొన్ని ప్రత్యేకతలను కలిగి ఉంటాయి. ఆ సమయంలో దివ్యాత్మలైన పుష్కర దేవుళ్ళు ఆ యా జీవనదుల్లో మునిగి తమ తమ...

read more