తిరువనంతపురం – కేరళ రాష్ట్రం “జాతీయ ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్తల 24 వ సదస్సు” జూన్ 2016, పత్రీజీ సందేశం పత్రీజీ: “మనం ముఖ్యంగా మూడు విషయాలను తెలుసుకుని అనుసరించాలి అవి: * ఒక్క క్షణం కూడా ఎప్పుడు వృధా చేయకూడదు. * ఏ ఒక్కరూ ఏ ఇతర వ్యక్తి కంటే తక్కువ...

read more