"గౌతమ బుద్ధుని దివ్య జీవితం"   ఈ భూమండలంలో కాలాన్ని రెండు వేరు వేరు శకాలుగా "గౌతమ బుద్ధుడికి ముందున్న శకం" .. "గౌతమ బుద్ధుడికి తర్వాతి శకం" అని చెప్పవచ్చు. మౌలికంగా బుద్ధుని తరువాత భూమండలం వేరు .. బుద్ధునికి పూర్వం భూమండలం వేరు. మన జీవితాలను మనం గౌతమ బుద్ధుని...

read more