“సాహసం” ఉన్నత తలాలలో విరాజమానమై ఉన్న ఒకానొక ఆత్మ అనేకానేక యుద్ధ తంత్రాలతో కూడిన సాహస యోద్ధుడిలా .. పరిమిత మూడవ తలానికి చెందిన భూగ్రహానికి ప్రయాణమై .. ఒక్కోసారి మోక్షాపేక్ష -రహిత ఆత్మగా ఇంకోసారి మోక్షాపేక్ష-సహిత ఆత్మగా నిత్య ఎరుక స్థితలో .. లేదా .. ఎరుక...

read more