"ముచ్చటైన మూడుస్థితులు"   "మనిషి మనిషే" "A man is a man" మొట్టమొదటి స్థితిలో "A man is man!" .. అంటే మానవుడు ఒక మామూలు మానవుడుగానే ఉంటాడు. మామూలు మానవుడుగా ఉంటూ పూర్తిగా మిధ్యా ప్రపంచంలో జీవిస్తూ ఉంటాడు. "మిధ్యా ప్రపంచం" అని అనటంలోని అంతరార్థం ..ఇది అసంపూర్ణ జ్ఞానం...

read more