దేవి చక్కా - న్యూజెర్సీ - అమెరికా "పత్రీజీ న్యూజెర్సీ పర్యటన" పత్రీజీ సందేశం లక్ష్యసాధనలో ముందూ, వెనుకా చూస్తూ ఉంటే ఎప్పటికీ లక్ష్యం చేరుకోలేం. ముందడుగు వేసుకుంటూ వెళితేనే గమ్యం చేరగలం. ధ్యానసాధన కూడా అదేవిధంగా చెయ్యాలి. ధ్యానసాధన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం మనుష్యులం. మనం...

read more