శ్రీమద్భగవద్గీతా విజ్ఞానసారం

శ్రీకృష్ణామృతం
“శ్రీమద్భగవద్గీతా విజ్ఞానసారం”
“శ్రీమద్భగవద్గీత” భగవాన్ శ్రీ వేదవ్యాసులవారి విరచితం

Krishna_Arjuna_Mahabharata-Kurukshetra

పిరమిడ్ భగవద్గీత

2.   సాంఖ్యయోగం   7.   విజ్ఞానయోగం   12.   భక్తియోగం
3.   కర్మయోగం   8.   అక్షరపరబ్రహ్మయోగం   13.   క్షేత్ర-క్షేత్రజ్ఞ విభాగయోగం
4.   జ్ఞానయోగం   9.   రాజవిద్యా రాజగుహ్యయోగం   14.   గుణత్రయ విభాగయోగం
5.   కర్మసన్యాసయోగం   10.   విభూతియోగం   15.   పురుషోత్తమ ప్రాప్తి యోగం
6.   ఆత్మసంయమయోగం   11.   విశ్వరూప సందర్శనయోగం   18.   మోక్ష సన్యాస యోగం