Select Page

“ ஆன்மிக வாழ்வு ”

ஆன்மிக வாழ்வே அசல் வாழ்வு

ஆன்மிக வாழ்வே அர்த்தமுள்ள வாழ்வு

ஆன்மிக வாழ்வே திருப்தியான வாழ்வு

ஆன்மிக வாழ்வென்பது யாது?

முழுமையான தன்னலமின்மையே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான நன்மையே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான கடின உழைப்பே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான நகைச்சுவை உணர்வே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான கருணையே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான ஒருமைப்பாடே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான நட்புணர்வே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான தியானமே – ஆன்மிக வாழ்வு

முழுமையான ஆன்ம ஞானமே – ஆன்மிக வாழ்வு

ஆன்மிக வாழ்வவே அசல் வாழ்வு

ஆன்மிக வாழ்வவே அர்த்தமுள்ள வாழ்வு

ஆன்மிக வாழ்வவே முழு திருப்தி தரும் வாழ்வு