Books

BOOKS AUTHORED BY PATRIJI

English Telugu
Be a Master Adhyatmika Shastram
Science of Meditation Anando Brahma
Teachings of Brahmarshi Patriji Anapanasati
  Annamayya
Hindi Arogyam Sweeyam Varam
Amruth Bindu Ashtanga Rajayogam
Amruth Kalash Atma Vignanam
Anapanasati Atmakshetram
Appo Deppo Bhava Bhaktiye Mukti
Bhakthi hi Mukthi hi Bodhan Bodhisatvadu
Dhyan Vignan Brahmarshi Patriji
Dhyanaanubhav Dhyana Margam
Master Bano Dhyana Mahashastram
Sankalpa Sakthi Dhyanam Valana Labhalu
Swaas Vigyan Jyothi Dhyana Vemana
Tulasidal – I Dhyana Vidya
Tulasidal – II Dhyana Vignanam
Vaakshetra Dhyanam
  Dhyananubhavalu
Marati Enlightenment Ante
Amruthbindu Ganapati Sandesalu
Guru Bana Jesus Christ
Anapanasati Ledu Maranam
Yoga Parampara Madhava Sevaye Maanava Seva
Swasa Vignana Jothi Mukti Margam
Swasthya ek Vardhan Nava Vidha Dharmalu
Nava Vidh Dharm Patanjali Dhyana Shastram
Dhyanamukhe Honare Faidhe Patriji tho Mukha Mukhi
  Pyramid Jnana Navaratnalu
Kannada Sankalpa Shakti
Adhyathamika Shastra Sree Veerabrahmendra Swami Guruvani
Bhaja Govindam Sri krishanamrutham Bhagava
Bhakthi ye Mukthi Swasa Vignana Jyoti
Brahma Gnana Tulasidalam-1
Brahmarshi Subash Patriji Tulasidalam-2
Dhyana Vemana Vishwa Geethe Tulasivanam
Dhyana Vignana Vaakkshetram
Aarogya Ondu Divya Vara Vasishtamrutham
Ananda ve Bramha Yogaparampara
Anapanasati Pyramid Philosophy
Tulasidala
Dhyana Anubhavagalu Tamil
Dhyana da Labhagalu Aanmiga Sashthiram
Dhyana Mahashastra Ore Aasanai Iru
Enlightenment Naangu Naal Vazhkai
Jesus Christ Nadamadum Neyam Konda Buddhar
Madhava Seveye Manavaseve Nava Dharmangal
Mukthi Marga Maranam Illai
Navavidha Dharmagalu Patrijiyin Bodhanaigal
Pyramid Gnana Navarthnagalu Dhyana Vignanam
Sankalpa Shakthi Swasha Vignana Jothi
Swasa Vignyana Jyothi Jesus Christ
Tulasivanam Aanmiga Sevaiye Azhiyatha Sevai
Vaakshetra Anandave Parabrahmmam
Patriji Concepts